Speel een vrij spel met jouw energie en leer over de werking van kundalini

Kundalini, de drie hoofdnadi’s en de werking van prana/apana, dd. 190202 – vernieuwd op 190504

 

Bewustzijnsverruiming met LSD

 

In Nelleke’s Nieuws van januari zei ik dat we pranayama kunnen beoefenen en dat dit heel gestaag kan leiden naar bewustzijnsverruiming zonder drugs. Het plaatje met de drie letters L-S-D vind ik hier toepasselijk. LSD (lysergeenzuurdi-ethylamide vlgs. Wikipedia.) is een drug, maar kun je ook vertalen als: Luisteren, samenvatten en doorvragen. In de laatste betekenis wordt de afkorting vaak gebruikt bij trainingen over gesprekstechniek. LSD kunnen we dan ook toepassen bij een gesprek met onszelf. De bewustzijnsverruiming die hierdoor kan optreden heeft alles te maken met ‘kundalini’.   

 

Dit woord kundalini zie ik regelmatig opduiken bij allerlei yoga- en meditatiegerelateerde websites. Ook jij kunt het internet afsurfen om het begrip kundalini toegelicht te krijgen.

Ik doe op mijn manier een poging om de werking en daarmee het praktisch nut in jouw dagelijks leven van kundalini toe te lichten en hierbij de rol te benoemen van de fijnstoffelijke zenuwbanen (nadi’s) en prana en apana.

Weet dat alles in je lichaam en geest feitelijk energie is. Kundalini energie is overal in je lichaam aanwezig. Deze energie activeren betekent – in een vrij en heilig (= heel) spel – leren ontdekken wie en wat je zelf bent: een scheppend en dus creatief wezen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Kundalini eigenlijk ?

 

Vrij geciteerd uit het boek “Pranayama” van André van Lysebeth:

Kundalini-energie is feitelijk seksuele energie. Een kindje wordt geboren uit het samengaan van de mannelijke zaadcel met de vrouwelijke eicel. In een polariserend bewegings- en drukspel groeit de bevruchte eicel in een ongelooflijk en ingewikkeld tempo tot een individueel mensje van vlees, botten en bloed, voortgekomen uit drie basiscellen die alle een andere functie hebben bij de opbouw van het lichaam: het ectoderm, het mesoderm en het endoderm. Er is echter een vierde (reserve-)cel die de genitaliën voortbrengt. Hierin wordt kennis van ‘de soort’ mens gelegd. D.m.v. de seksuele cellen wordt de toekomst van de mens veilig gesteld. Deze cellen verlaten steeds weer het lichaam om zich te verenigen met een ander deel, teneinde een nieuwe moedercel te gaan vormen, welke geboorte zal geven aan een nieuw mensenkind.

De seksuele cellen vormen het enclave van de pool ‘soort’, die gelegen is in het bekken, in de streek van het heiligbeen. Wat de pool ‘individu’ aangaat, deze bevindt zich in het uiterste punt daar tegenover, verscholen in de schedel, in de hersenen waar het geïndividualiseerde denken ontluikt. Daartussen bevindt zich de wervelkolom, de levensas, als verbinding tussen de polen ‘soort’ en ‘individu’, respectievelijk in yogatermen: het Shiva- en Shakticentrum. Yoga verbindt deze twee centra met elkaar.

 

Noot
In de kundaliniyogatraditie wordt gesproken over de mogelijkheid om het Shaktipad opgaan, wat inhoudt dat je jezelf wilt ontwikkelen als mens, inzicht wilt krijgen in je mentale en emotionele mogelijkheden en deze toepassen.

 

 

Kundalini als krachtveld

Om het volgende goed te begrijpen en te leren plaatsen in je eigen leven, adviseer ik je van harte het boek YOGA (hatha) aan van Hans Wesseling, dat nog steeds, zeker tweedehands, is te verkrijgen. Het boek is gespeend van marketingitems en geeft een voortreffelijk zicht op ons mensen als holistische wezens, EN … gaat direct naar de wezenskern van yoga. Ik zeg dit bewust in deze volgorde: 1) De Mens en 2) Yoga. Want laten we wel wezen: Yoga is in de kern een ervaringswetenschap en daardoor een middel om tot bewust mens te komen: een mens die bereid is zich te ontwikkelen door zijn eigen ‘bewegingen’ voortdurend gade te slaan en er van te leren.

 

Enkele citaten uit YOGA (Hatha):
In de mens openbaart zich alles in één verschijningsvorm. Alle levensenergie, die zich eerst uitdrukte in een veelheid van vormen (mineralen, planten, dieren) heeft zich samengetrokken tot één enkel, individueel krachtveld, om in de mens tot een verdere vervolmaking te komen.

 

De mens is een seksueel wezen, in stand gehouden door seksuele energie ofwel kundalini. Kundalini is – even heel technisch – het uit ervaring opgebouwde geestelijkbeeldend vermogen, dat zich – bij onze geboorte – met het stoffelijkbeeldend vermogen (DNA) een krachtveld schept. Geest en stof die door en in het verschillen één zijn.

Door die wisselwerking wordt gestalte, bouw en uiterlijk bepaald als weergave (weerkaatsing) van het innerlijk.

 

Noot
Mijn podo-orthesioloog heeft een motto dat hij op een ansichtkaart, maar ook op de muur in zijn wachtkamer heeft laten drukken: “Uw houding in het leven bepaalt de kwaliteit er van”. Met andere woorden: innerlijke en uiterlijke houding die elkaar weerkaatsen.

 

 

Vrij geciteerd uit YOGA (Hatha):

Kundalini-energie kan ingezet worden door je gedachten te richten om jezelf te helpen genezen. Iedereen weet dat negativiteit een andere invloed heeft op het lichaam dan positiviteit. Dit even zwart-wit gezegd. Zo eenduidig ligt het niet, want wat voor de een negatief is, is voor de ander positief. Laat ik dan zeggen: het helpt je niet om in doemdenken te vervallen. Het helpt altijd, ook al word je er fysiek misschien niet veel beter van, om nare of moeilijke ervaringen uit het verleden in het heden te leren aanvaarden en liefst begrijpen. Van daaruit kun je die ervaringen – door opbouwende en creatieve gedachten – transformeren naar de toekomst. In kundalini zit het woord ‘kunnen’: wij kunnen verder gaan dan vastzitten in het verleden, of vastzitten in gewoontes. Oude patronen doorbreken die doorbróken ons gelukkiger maken: (ook) dat is kundaliniyoga. Door LSD toe te passen in de betekenis van innerlijk Luisteren naar je eigen emoties en denkpatronen (je ‘denkeren’), Samenvatten en in jezelf Doorvragen op wat er onder je emoties en gedachten zit, ontwikkel en verruim je jezelf geestelijk en lichamelijk.

 

 

Nog een citaat van kundaliniyoga guru Yogi Bhajan:

Kundalini is de energie, die het klier- en zenuwstelsel met elkaar verbindt en gevoelig maakt, zodat het hele hersengebied de signalen kan ontvangen en interpreteren, en de samenhang tussen oorzaak en gevolg duidelijk wordt. Naarmate je je eigen verantwoording (voor je geluk, je wel en wee) in je leven helderder voor ogen krijgt, verfijnt dit innerlijke proces. Of wellicht werkt dit andersom (?!).

 

 

De hoofdnadi’s (Sushumna, Ida en Pingala), prana en apana

N.B. Lees eerst nog eens inleidend delen van het blog: Achtergrondinformatie over zon- en maanademhaling dd. 5 januari 2019

 

 

Kundalini opwekken via pranayama

 

Hier volgt kort een technische uitleg over het activeren van de kundalinistroom van Shiva naar Shakti. Weet je nog: Van het centrum ‘soort’ onderaan de wervelkolom naar het centrum ‘individu’ bovenin het hoofd, dus van beneden naar omhoog. Maar zo simpel is het niet J.

Het vindt heel geleidelijk plaats. We zullen bereid moeten zijn om afvalstoffen los te laten. Dit betekent niet alleen onze adem wegblazen, maar ook onze vastgeroeste patronen in denken en handelen, ook eventuele negatieve gedachtenstromen loslaten of uitscheiden (apana). Daarbij hoort het tegendeel prana waarbij wij weer opladen. We doen dit voor een groot deel al tijdens de nacht. Wanneer we slapen gebeurt er veel op dit gebied van uitscheiden en opladen, respectievelijk apana en prana. Vandaar het grote belang van je hoofd zo leeg mogelijk maken voordat je gaat slapen om dit proces van loslaten en opladen (fit weer wakker) toe te laten.

 

Maar nu even de aandacht op het gebruik van de ademhaling om kundalini op te wekken, wanneer je je ook geestelijk daar aan toe voelt zijn.

Het wordt weer vrij citerend uit: “Beads of Truth” 4, 1980, door Yogi Bhajan:

 

 

“Prana, Apana en de drie sluizen”

 

Prana is allesdoordringende levensenergie en geschreven met een hoofdletter P wordt hiermee het totaal aan kosmische energie bedoeld.

Meer individueel gesproken worden met apana de uitscheidende functies van het lichaam op alle niveaus bedoeld. Als we over het opstijgen van kundalini spreken, wordt prana als de ‘vitale energie’ boven de navel beschreven, apana als de ‘vitale energie’ onder de navel.

In het blog van 5 januari is al iets gezegd over de nadi’s en de drie hoofdstromen Ida, Pingala en Sushumna.

 

De Sushumna ontspringt aan de basis van de wervelkolom, waar de drie hoofdnadi’s bij elkaar komen. De Sushumna loopt door het midden van de wervelkolom tot aan de kruin.

 

Ida is het kanaal voor negatief geladen energie (apana), de maanenergie. Ida heeft een verkoelend, reinigend heilzaam effect op lichaam en geest.

 

Pingala is het kanaal voor positief geladen energie (prana), de zonne-energie die een krachtig, verwarmend en opladend/voedend effect heeft.

 

Ook is gesproken over de 72.000 nadi’s, subtiele energiekanalen. Deze beginnen in het navelpunt en eindigen in de handen en voeten. Door deze kanalen wordt de levensenergie door het lichaam verdeeld.

 

Het centrum aan de basis van de wervelkolom wordt gezien als de zetel van de kundalini. Hier rust de kundalini-energie en deze wordt vaak voorgesteld als een slang die 3,5 x om een paaltje is gewikkeld.

Ik citeer YOGA (Hatha) van Hans Wesseling, blz. 190: “Het is de verzamelde druk die bij voldoende energie zich als een scheppende en vormgevende entiteit in de mens tevoorschijn brengt. Het ‘paaltje’ is de lingam, ofwel fallus, behalve als sekssymbool, een teken van alle scheppende energie. Drie-en-half is de helft van zeven. Het stoffelijk kundalini is maar de helft van het geheel dat mens is. Stoffelijk en geestelijk kundalini zullen één worden en op die manier de vormgeving van de individuele mens in zeven bewustzijnstoestanden als totaliteit geest-stof voltooien.

 

 

Hoe beweegt de kundalini?

De kundalini wordt in het navelcentrum geactiveerd (citaat Yogi Bhajan)

 

Via de ademhaling in grote lijnen:

Wanneer je inademt trek je prana door de nadi Pingala naar beneden. Door het aanspannen van de bandha’s (bepaalde spiergroepen in je lichaam) trek je apana door de nadi Ida naar boven. Prana en apana vermengen zich in het navelcentrum. Er ontstaat een ‘wit vuur’, dat door andere nadi’s naar beneden stroomt. Dit wekt de kundalini energie in het onderste centrum (Shiva) die, als je goed voorbereid bent, naar het bovenste centrum (Shakti) door de Sushumna kan opstijgen.

 

Beide energieën prana en apana moeten evenwichtig gaan samenwerken in de basis van de wervelkolom. Deze beide energieën moeten de kundalini onder druk zetten om haar te wekken en door het zgn. zilveren koord van de Sushumna te laten opstijgen.

 

 

Via de ademhaling meer in detail:

Wanneer je diep inademt en de adem vasthoudt, wordt prana naar het navelcentrum geduwd. Wanneer je dan volledig uitademt en de adem vast (liever gezegd wèg) houdt, wordt apana vanuit het onderste centrum (de wortelchakra) omhoog getrokken naar het navelcentrum. De ontmoeting en de vereniging van deze beide energieën veroorzaakt hitte in het navelcentrum, genaamd ‘witte hitte’.

 

Prana en apana tesamen bewerken dat de Sushumna oplicht als het draadje in een gloeilamp die wordt aangesloten op haar energiebron. De energieën verlaten gezamenlijk het navelchakra en dalen af naar de wortelchakra, waar zij de kundalini wakker maken. Dit alles onder invloed van de ademcontrole en de doelbewuste denkrichting. Verdere ademcontrole en wilskracht maken het mogelijk de energieën samen met de kundalini te laten opstijgen door de Nadi Sushumna om zo de hogere bewustzijnscentra op te laden. Op deze manier kunnen de lagere energievormen in hogere worden getransformeerd. Energie kan niet geschapen of verstoord worden, ze kan alleen in haar vorm worden veranderd.

 

Noot
Wanneer je dit heel praktisch bekijkt, dan gaat het om het verfijnen van je denkenergie. Je steeds bewuster worden hoe alles op alles inwerkt, ook inzake je eigen daden. Pranayama kan hierbij dus behulpzaam zijn.

 

Bepaalde blokkades en onzuiverheden van de nadi’s moeten worden weggewerkt, opdat deze energie vrij kan stromen. M.a.w. de energiekanalen moeten worden schoongemaakt.

Dit lukt het best door de kracht en het bewustzijn van de adem, samen met verschillende lichaamshoudingen en bandha’s, wat het samentrekken van bepaalde spiergroepen inhoudt. In kundaliniyoga wordt daarbij veel gebruik gemaakt van helende mantra’s, maar in elke yogavorm kan geluid worden gebruikt.

Ook lichtvisualisaties bij aandachtsmeditatie helpen de nadi’s te reinigen.

 

 

De dagelijkse praktijk en kundalini

Het bovengenoemde is een vrij technisch verhaal over de werking van kundalini via pranayama en yogabeoefening. Neem het niet al te letterlijk.

Het gaat om een bewustwordingsproces dat ons hele dagelijkse leven doorgaat. Wanneer we b.v. een besluit over iets nemen, kunnen we ons geestelijk en ook vaak lichamelijk ontspannen voelen. Dit betekent op zich dat je iets loslaat en apana in werking stelt, waardoor prana wordt uitgenodigd. Door je keuzes, je intenties en gerichtheid in het leven beïnvloed je ook de uitwisseling van apana en prana, de ‘reinheid’ van de nadi’s en de mate waarin je het krachtveld, wat kundalini is, gelegenheid geeft om zich in jou te manifesteren. Het opstijgen van kundalini gaat dan ook alle kanten uit en op alle niveaus in ons lichaam.

Lees hiervoor nog eens het blog “Over genot, pijn, vreugde, verdriet en het leven Leven !

 

Wel mooi om te weten dat via pranayama en (kundalini-)yoga dit proces goed kan worden begeleid, misschien zelfs versneld. Alleen …. versnelling heeft geen enkele zin, wanneer je veelal je ‘automatische piloot’ aanzet in je werk, je reacties op mensen en dingen. Intentie om voortdurend te leren en te ontwikkelen is daarom van groot belang voor resultaat.

 

Dit blog heb ik geschreven als basis voor de bespreking van de zeven energiecentra, de chakra’s.

 

 

Blogs die betrekking hebben op bovengenoemde informatie:

  • Over genot, pijn, vreugde, verdriet en het leven Leven ! – 181103
  • Achtergrondinformatie over zon- en maanademhaling 190105.
  • Pranayama – Nadi Sodhana- 190105
  • Pranayama – Bhastrika die de kundalini-energie helpt opstijgen – 190202.

 

 

Wil je meer ervaring opdoen via Hatha yoga en yogagerelateerde onderwerpen, meld je dan hier aan voor een proefles.

 

Een reactie op dit blog stel ik op prijs.

 

Download hier het PDF van dit blog.
Interessant? Ik waardeer het als je dit deelt. Dank!
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Categorieën: Ademhaling, Blog, Nieuws en Yogafilosofie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien − twee =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.